CALL FOR APPLICATION: Erasmus+ mobility programme

Ghi chú:

Sinh viên cần xác nhận việc chuyển đổi các môn học cần nộp bản đăng ký về Khoa trước ngày 18/10. Khoa sẽ xét trong sáng 18/10 và chiều 18/10 sinh viên nhận lại kết quả.

Chi tiết chương trình học bổng xem tại đây