Danh sách cán bộ khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó Trưởng Khoa

PGS.TS. Lê Văn Thiện

Phó Trưởng Khoa

4040

TS. Đỗ Hữu Tuấn

VĂN PHÒNG KHOA

Trợ lý đào tạo đại học

CN. Lê Thị Kim Dung

Trợ lý đào tạo đại học

4350

CN. Phạm Mạnh Thắng

Trợ lý đào tạo sau đại học

4350

ThS. Phạm Hùng Sơn

Kế toán

4350

CN. Phạm Thị Hạnh

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Trưởng bộ môn

3168

PGS. TS. Nguyễn Thị Hà

Phó Trưởng Bộ môn

4350

TS. Phạm Thị Thúy

Cán bộ/Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

Cán bộ/Trưởng ban các dự án xây dựng ĐHKHTN

4350

PGS.TS. Trần Văn Quy

Cán bộ/Phó Trưởng phòng sau đại học

2690

PGS. TS. Trần Thị Hồng

Cán bộ

4350

TS. Lê Thị Hoàng Oanh

Cán bộ

3926

TS. Nguyễn Minh Phương

Cán bộ

4350

ThS. Lê Hương Giang

Cán bộ

3188

ThS. Phạm Hoàng Giang

Cán bộ

3173

ThS. Lưu Minh Loan

Cán bộ

4350

ThS. Cái Anh Tú

Cán bộ

4350

TS. Ngô Vân Anh

Cán bộ

3877

TS. Trần Thị Huyền Nga

Cán bộ

4349

ThS. Hoàng Minh Trang

BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Trưởng bộ môn TN&MTĐ

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
Cán bộ

3156

GS. TS. Nguyễn Xuân Cự

Cán bộ/Phó Trưởng Khoa

PGS.TS. Lê Văn Thiện

Cán bộ

4350

PGS.TS. Ngô Thị Tường Châu

Cán bộ

3167

TS. Trần Thị Tuyết Thu

Cán bộ