Học bổng chương trình Erasmus+

“Erasmus+” là chương trình của Liên minh Châu Âu  dành cho giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao trong giai đoạn 2014-2020. “Erasmus+” cung cấp các cơ hội học tập cho cán bộ, nhân viên, sinh viên, thạc sỹ, nghiên cứu sinh từ các nơi trên thế giới.

Thông tin chi tiết về học bổng dành cho cán bộ và sinh viên: