Thông báo về Hôi nghị khoa học sinh viên Khoa Môi trường – 2018