Lịch thực tập: Thực tập hoá học và Phương pháp phân tích môi trường

Chi tiết kế hoạch thực tập của hai môn:

– Thực tập hoá học từ 18/10/2018 đến 7/12/2018 

– Phương pháp phân tích môi trường từ 25/10/2018 đến 13/12/2018

xem tại đây

Mẫu báo cáo Bài thực tập số  01 và 02

Hạn nộp báo cáo thực tập số 01 và 02: 31/10/2018

Lưu ý: Sinh viên ghim 02 báo cáo thành 1 tập. Các ca học tập trung báo cáo lại và mang nộp tại phòng 129T1 sau khi ca thực tập kết thúc.