Một số hình ảnh tại Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Môi trường – 2018

Nhằm tổng kết, đánh giá và biểu dương các thành tích đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017-2018, ngày 02/5/2018, Khoa Môi trường đã tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên tại Hội trường 421 Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Một số hình ảnh của Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Môi trường năm học 2017-2018: