Sứ Mệnh & Tầm Nhìn

1. Sứ mệnh/Mission

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại, khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Our mission is to train and provice top quality, commited graduates, do research, develop and transfer valuable scientific advances and technology products in the field of environment, environmental protection and suitable using natural resource and environment for sustainable developmet.

2. Tầm nhìn /Vission

Đến năm 2030 Khoa môi trường sẽ là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về môi trường, kỹ thuật môi trường, phát triển bền vững có uy tín và đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

The Faculty strives to become on ASEAN leading advanced and prestige instute for training, doing research on environmental sciences, environmetal engineering, sustainable development by 2030.