Thông báo: “Hội thảo khoa học thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ”