Thông báo về việc tham quan, học tập tại Đại học Kitakyushu, Nhật Bản năm 2020